Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - Η ΓΝΩΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΒΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.

Η απόλυτη υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στην Μακεδονία σύμφωνα με τα επίσημα τουρκικά αρχεία.

(…)Εις το κεφάλαιον τούτο εξεθέσαμεν, βάσει των πηγών, εν συντομία τον βίον και την δράσιν των κλεφτών και αρματολών της Μακεδονίας. Διά πρώτην φοράν ερευνάται η σκοτεινή αυτή περίοδος της εθνικής μας ιστορίας εις την Βόρειον Ελλάδα, και είναι ευτύχημα ότι διεσώθησαν και εν συνεχεία εμελετήθησαν τα τουρκικά αρχεία της Θεσσαλονίκης και της Βεροίας-Ναούσης, εκ των οποίων τόσαι πολύτιμοι πληροφορίαι είδον το φώς της δημοσιότητος.

Από την ατελείωτων σειράν των αρματολών και κλεφτών, οίτινες παρελαύνουν εις τα επίσημα ταύτα έγγραφα της τουρκοκρατίας, διαπιστούται μαζί με τα άλλα και η απόλυτος υπεροχή του ελληνικού στοιχείου εις την Κεντρικήν, Δυτικήν και Ανατολικήν Μακεδονίαν, εις τα τμήματα δηλαδή εκείνα, άτινα, μετά πολυετείς αιματηρούς αγώνας, περιήλθον εις το ελληνικόν κράτος, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστον έδαφος, τμήμα μόνον του παλαιού ελληνικού χώρου, όπου εγγενήθησαν, έζησαν και εμεγαλούργησαν οι Βόρειοι Έλληνες.

Είναι επίσης καταφανές, και τούτο σημειούται ιδιαιτέρως ενταύθα, ότι εις τας προαναφερθείσας περιοχάς ουδείς Σλάβος αρματολός ή κλέφτης εμφανίζεται , παρ’ όλον ότι εις τα πεδινά υπήρχον Βούλγαροι δουλοπάροικοι των Τούρκων, ανταλλαγέντες κατά το έτος 1924 με τους Έλληνας της Ανατολικής Ρωμυλίας. Αντιθέτως διεπιστώσαμεν σημαντικήν δράσιν Αλβανών αρματολών και κλεφτών, είτε μεμονωμένως δρώντων, είτε εκμισθουμένων παρά της τουρκικής διοικήσεως δια την εξόντωσιν των Ελλήνων αρματολών και κλεφτών εις την Βόρειον Ελλάδα.

(Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗ , ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821 σελ. 50-51)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου