Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 7-8 ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΡΑΚΙΤΖΗ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ - ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΠΕΙ, ΠΟΙΑ ΑΠ ΑΥΤΑ ΕΚΤΕΛΕΙ

Παρουσίαση του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ)

♦ Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α΄ 296/04.12.2002).
♦ Από τον Σεπτέμβριο του 2004 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι ο αρεοπαγίτης ε.τ. κ. Λέανδρος Ρακιντζής.
♦ Οι αρμοδιότητες του ΓΕΔΔ και η λειτουργία του Γραφείου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3074/2002, όπως αυτές έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 26 του Ν.3536/2007, 3 του Ν.3613/2007, 6 του ν. 3491/2006, 14 του Ν.3345/2005, 26 του Ν.3200/2003, 5 του Ν.3146/2003 και 9 του Ν.3094/2003. Με τις διατάξεις του Π.Δ.77/05 (ΦΕΚ Α΄ 118/20.05.2005) ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων από τον ΓΕΔΔ, καθώς και η οργάνωση και η λειτουργία του γραφείου του. Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού συμπληρώνουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3448/2006 που αφορά στην περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
♦ Ο ΓΕΔΔ κατά την άσκηση των καθηκόντων του:
Διεξάγει επιθεωρήσεις, ελέγχους, επανελέγχους και έρευνες ή διατάσσει τη διενέργειά τους από τα Σώματα και τις υπάρχουσες Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού, στις επιχειρήσεις τους, στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος,
Ασκεί ή διατάσσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και να διενεργεί ένορκες διοικητικές εξετάσεις.
Εξετάζει αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και να τις παραπέμπει στο ανώτερο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ασκώντας τα προβλεπόμενα από τον νόμο ένδικα μέσα.
Προσφεύγει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συμβουλίων των προαναφερόμενων φορέων για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την ποινή της παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή πειθαρχικών οργάνων.
Εξετάζει καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο γραφείο του.
♦ Για την αποτελεσματική άσκηση του ελεγκτικού του έργου ο ΓΕΔΔ έχει το δικαίωμα δυνατότητα να ζητά :
Την άσκηση, από τους ελεγχόμενους φορείς, των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος (παράσταση πολιτικής αγωγής) για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που μπορεί να τους έχει προκαλέσει, με αξιόποινες πράξεις του, οποιοσδήποτε υπάλληλος, λειτουργός ή όργανό τους,
Την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου των ελεγχόμενων προσώπων.
------------------------------------------7--------------------------------------------------
Τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών ή και ιδιωτών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Τη συγκρότηση μεικτού κλιμακίου ελέγχου αποτελούμενου από επιθεωρητές–ελεγκτές δύο ή περισσότερων σωμάτων ή υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου.
♦ Στον ΓΕΔΔ έχει επίσης ανατεθεί:
Η εποπτεία της δράσης και η αξιολόγηση του έργου των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Ο έλεγχος των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης όλων των προϊσταμένων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν σε αυτές καθώς και των προϊσταμένων και των υπαλλήλων των πολεοδομικών γραφείων και υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η υποβολή νομοθετικών και οργανωτικών προτάσεων για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Η σύγκληση και η προεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου.
Η εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων φορέων του δημόσιου τομέα με τις οποίες απορρίπτονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, αιτήσεις χορήγησης δημοσίων εγγράφων για περαιτέρω χρήση.

-------------------------------------------8--------------------------------------------------
Να τα εμπεδώσουμε και απο βδομάδα, ξαναβλέπουμε την αεροβόλα ετήσια έκθεσή του, γιατί έχει πολύ πλάκα.
-----------------------------------------------------------------------------------
Λέανδρε, δε πα να κάνεις καμιά άλλη δουλεία??? Δεν το κατέχεις το αντικείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου