Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

.....Αρθρο 26 -- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ "ΠΕΤΣΙΑ"


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 182  (ΦΕΚ Α΄ 40/22.03.1978)
Περί του Κανονισμού της "Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών".

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ..........................
...........................................Αρθρο 21
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις συζητήσεις τηρεί την τάξη, φροντίζει για την αυστηρή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και υπογράφει τις σχετικές πράξεις των εργασιών της. Ολα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να είναι παρόντα κανονικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν κάποιο από τα μέλη απουσιάζει από αρκετές, κατά την κρίση του Προέδρου, συνεδριάσεις της, καλείται να συμμετέχει σ΄ αυτές. Αν και πάλι απουσιάσει, αντικαθίσταται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως σε κάποια Επιτροπή για
οποιοδήποτε λόγο, γίνεται συμπλήρωσή της με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 Αρθρο 22
 Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της οι δε συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με παρουσία των περισσοτέρων από τα μισά μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με δύο (2) τουλάχιστο ψήφους και επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 Σε περίπτωση απουσίας ενός ή περισσοτέρων μελών της Επιτροπής απ΄ την έδρα της Κοινότητος περισσότερο από δύο μήνες, το Κοινοτικό Συμβούλιο, με αίτηση της Επιτροπής, προβαίνει στην αντικατάστασή τους.

 2. Τα πρακτικά της Επιτροπής και το Αρχείο της πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε προηγούμενης συνεδριάσεως διαβάζονται για επικύρωση ώς πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Οι αποφάσεις μπορούν να εκτελεσθούν πρίν από την επικύρωση των πρακτικών, με ευθύνη του Προέδρου.

Αρθρο 23
 1. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν απουσιάζει κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σ΄ όλα του τα έργα ο Αντιπρόεδρος.

 2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα της Επιτροπής και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Οταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, αντικαθίσταται με μέλος που υποδεικνύει ο Πρόεδρός της.

 3. Ο Ταμίας φυλάσσει τα χρήματα της Επιτροπής και καταγράφει στο ειδικό βιβλίο τα έσοδα και έξοδά της. Εισπράττει τα οφειλόμενα, υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις και ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατεί στο ταμείο του ποσό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Τα υπόλοιπα χρήματα οφείλει να καταθέσει στο Ταμείο της Κοινότητος.

 Αρθρο 24
 1. Κάθε Επιτροπή προτείνει στο Κοινοτικό Συμβούλιο να προσληφθούν τα πρόσωπα που χρειάζεται για την εκτέλεση των εργασιών της.

 2. Η Επιτροπή οφείλει να περιορίζεται μόνο στα έργα που της έχουν ανατεθεί. Δεν έχει δικαίωμα να αναμιγνύεται στα έργα άλλης Επιτροπής ή να χρησιμοποιεί τους πόρους της για σκοπούς άσχετους με τον προορισμό της.

 3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μελών μιας Επιτροπής, ο Πρόεδρός της είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επιλύει τη διαφορά κατά την κρίση του.

 4. Σε περίπτωση τυχόν συγκρούσεως μεταξύ διαφόρων Επιτροπών, με αίτηση μιας από αυτές ή και με δική του πρωτοβουλία επεμβαίνει το Κοινοτικό Συμβούλιο και επιλύει οριστικά τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση οι Επιτροπές, χωρίς καμία αντίρρηση, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 Αρθρο 25
Μέλος οποιασδήποτε Επιτροπής που υποπίπτει σε αξιόποινη πράξη ή προκαλεί διχόνοιες μεταξύ των μελών της, απολύεται και αντικαθίσταται από το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 Η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση εκείνου, που πρόκειται να απολυθεί.

Αρθρο 26 -- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ "ΠΕΤΣΙΑ"
 1. Η βεβαίωση της υποχρεωτικής εισφοράς "Πέτσια" γίνεται από την αντίστοιχη Επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος, που κατατάσσει τους υπόχρεους σε κατηγορίες εισφοράς ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.

 2. Το ύψος των εισφορών κατά κατηγορίες καθορίζεται κάθε χρόνο από την Κοινοτική Συνέλευση στη συνεδρίασή της για την έγκριση του Προϋπολογισμού και η βεβαίωση γίνεται από την Επιτροπή "Πέτσια" κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάϊο.

 3. Το ποσό της εισφοράς που βεβαιώθηκε κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι πενταμελής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστικές και αμετάκλητες. Κυριότερα στοιχεία για την κρίση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι α) Η προσωπική συνέντευξη με τον υπόχρεο και β) Το σημείωμα φόρου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική Αρχή στο όνομα του υπόχρεου βάσει της φορολογικής του δηλώσεως για την παρελθούσα ή τρέχουσα χρήση.

 4α) Σε περίπτωση μή εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεως από τον υπόχρεο, η απόφαση της Επιτροπής Πέτσια είναι υποχρεωτική και για το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 4β) Αν ο υπόχρεος απουσιάζει δικαιολογημένα από την έδρα της Κοινότητος, η προθεσμία υποβολής ενστάσως αρχίζει από την ημέρα της επιστροφής του. Η ημέρα αυτή αποδεικνύεται με επαρκή δικαιολογητικά, που προσκομίζει ο υπόχρεος.

 5. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή κάθε υπηρεσίας ή εξυπηρετήσεως στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

 6. Αν ο υπόχρεος αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο έτη και επιθυμεί να διαγραφεί από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, υποβάλλει τη σχετική δήλωση και απαλλάσεται από την εισφορά "Πέτσια" από την ημερομηνία της διαγραφής του.

 Αρθρο 27 -- ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
 1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη της θητείας της Κοινοτικής Συνελεύσεως ή από την ημερομηνία που έλαβε αυτή απόφαση για την αυτοδιάλυσή της σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Κοινοτικής Συνελεύσεως. Επίσης ορίζει την Εκλογική Επιτροπή, πενταμελή τουλάχιστον, η οποία θα τις διεξαγάγει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

 2. Οι εκλογές προπαρασκευάζονται και διεξάγονται στο Κατάστημα της Κοινότητος από την Εκλογική Επιτροπή, που είναι και αρμόδια για να επιλύει κάθε ζήτημα σχετικό με τις εκλογές από την ημέρα διαλύσεως της Συνελεύσεως μέχρις ότου καταρτισθή η νέα σε σώμα κατά το άρθρο 7. -Τη νέα Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής.

 3. Η Εκλογική Επιτροπή καλείται σε συνεδριάσεις από τον Πρόεδρό της που εκλέγεται στη πρώτη της συνεδρίαση. Τη Συνεδρίαση αυτή ορίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο.

 4α) Η Εκλογική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 4β) Η Εκλογική Επιτροπή συντάσσει τον κατάλογο των εκλογέων με βάση το Μητρώο των μελών της Κοινότητος, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και γενικά μεριμνά για την ομαλή δειξαγωγή των εκλογών. Εχει επίσης τη δυνατότητα να προσλάβει με ευθύνη της και άλλα επικουρικά πρόσωπα για την ευχερέστερη εκτέλεση του έργου της.

 5. Η Εκλογική Επιτροπή ορίζει ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα και
διορίζει ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές που αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, κατά την κρίση της αμερόληπτα, καθώς και ένα κοινοτικό υπάλληλο για γραμματέα.

 6. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων επιλύουν προσωρινά κάθε ζήτημα που προκύπτει στη διάρκεια των εκλογών με αιτιολογημένες αποφάσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στα πρακτικά που τηρούν. Εναντίον των αποφάσεων αυτών χωρούν προφορικές αντιρρήσεις πρός την Εκλογική Επιτροπή, που αποφαίνεται ανέκκλητα.

 7. Η Εκλογική Επιτροπή λαμβάνει κάθε σκόπιμο κατά την κρίση της μέτρο για την κανονική και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών. Τα Μέλη της Εκλογικής Επιτροπής οφείλουν να απέχουν από κάθε εκλογική ενέργεια και ενεργούν με τη μεγαλύτερη αμεροληψία.

 Αρθρο 28
 1. Οι εκλογές διενεργούνται κατά το αναλογικό σύστημα.

 2. Εκλογέας είναι κάθε μέλος της Κοινότητος ανεξαρτήτως υπηκοότητος, που έχει τη νόμιμη ηλικία και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

 3. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η επίδειξη του
εκλογικού βιβλιαρίου, που παρέχεται από τη Γραμματεία της Κοινότητος σε κάθε μέλος της που έχει τα προσόντα του εκλογέα και έχει υποβάλει σχετική αίτηση.
Το βιβλιάριο χορηγείται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

 4. Εκλόγιμος είναι κάθε εκλογέας, εφ΄ όσον έχει την ελληνική υπηκοότητα.
Εξαιρείται το προσωπικό των Γραφείων της Κοινότητος.

 Αρθρο 29
 Οι προτάσεις για την ανάδειξη των υποψηφίων για τις εκλογές πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή κατά ομάδες ή κατ΄ άτομα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ψηφορία και να περιέχουν ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των υποψηφίων. Η εκλογική επιτροπή σημειώνει στη κάθε πρόταση ημέρα και ώρα υποβολής της.
Τα ψηφοδέλτια ομάδων φέρουν το έμβλημα της ομάδας και αναγράφουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητος που καθορίζει η ομάδα.

 2. Δικαίωμα προτάσεως υποψηφίων έχουν δέκα τουλάχιστον εκλογείς.
 Οι προτείνοντες μπορεί να είναι και προτεινόμενοι.

 3. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε μιά πρόταση δεν μπορούν να περιληφθούν και σε άλλη. Αν συμβεί τούτο, η Εκλογική Επιτροπή τους καλεί να δηλώσουν το αργότερο δεκαεπτά (17) ημέρες πρίν από την ψηφορία ποιά πρόταση προτιμούν.
 Η κλήση των υποψηφίων γίνεται εγγράφως με αποδεικτικό παραλαβής που αναγράφει την ημέρα και την ώρα επιδόσεως.
 Αν δεν γίνει δήλωση, η Εκλογική Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους στην πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη με υπολογισμό του χρόνου από στιγμή σε στιγμή.
Αν κενωθούν θέσεις σε ένα ψηφοδέλτιο είναι δυνατή η συμπήρωσή του μέχρι και την παραμονή της ανακηρύξεως των υποψηφίων μετά από υποβολή προτάσεως άλλων υποψηφίων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 Αρθρο 30
 1. Δέκα πέντε (15) ημέρες πρίν από την ψηφορία η Εκλογική Επιτροπή
ανακηρύσσει τους υποψήφιους κάθε ομάδας χωριστά. Αν αποκλείσει ορισμένον υποψήφιο επειδή δεν συγκεντρώνει τα προσόντα του εκλογίμου ή για άλλο λόγο, πρέπει η απόφασή της να είναι αιτιολογημένη και θεμελιωμένη. Αν υποψήφιος που προτάθηκε αρνηθεί την υποψηφιότητά του, πρέπει να κάνει σχετική γραπτή δήλωση στην Εκλογική Επιτροπή πρίν από τήν ανακήρυξη των υποψηφίων. Ψήφοι που δίδονται σε υποψήφιο που αποκλείσθηκε ή αρνήθηκε την υποψηφιότητα του δεν λαμβάνονται υπόψη και η τυχόν εκλογή του θεωρείται άκυρη. Η Εκλογική Επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς τον πίνακα των υποψηφίων για κάθε ομάδα χωριστά με δημοσιεύσεις στον τύπο και με την ανάρτηση πίνακα των ονομάτων τους έξω από το Κοινοτικό Κατάστημα και τις Συναγωγές οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ψηφορία.

 2. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται από την Κοινότητα και είναι ομοιόμορφα.

 Αρθρο 31
 Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 π.μ. και διαρκεί έως τη δύση του ηλίου.
 Οι εκλογείς ψηφίζουν με ένα μόνο ψηφοδέλτιο.

 Αρθρο 32
 1. Οι εκλογείς ψηφίζουν αυτοπροσώπως σε ιδιαίτερο διαμέριμα του εκλογικού τμήματος. Εισέρχονται ανά πέντε στο εκλογικό τμήμα και παραδίνουν στην Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό τους βιβλιάριο.

 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού αναγνωρίσει την ταυτότητα του εκλογέα, σημειώνει την προσέλευσή του δίπλα στο όνομά του, που είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο, και ο Πρόεδρός της του δίνει έναν αδιαφανή φάκελο και όλα τα ψηφοδέλτια. Ο εκλογέας εισέρχεται στο ιδιαίτερο διαμέρισμα μόνος και εσωκλείει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτιμήσεώς του. Μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του για ένα έως δέκα υποψηφίους με ένα σταυρό δίπλα στο όνομά τους, γραμμένο με μολύβι μελάνης.

 3. Ο εκλογεύς επανέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή και ο Πρόεδρός της, σημειώνει στο εκλογικό του βιβλιάριο ότι ψήφισε, το σφραγίζει με τη σφραγίδα της Επιτροπής και καλεί τον εκλογέα να ρίξει ο ίδιος στην ψηφοδόχο το φάκελο με το ψηφοδέλτιο καλά κλεισμένο.

 4. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να διορίσει ένα αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στα εκλογικά τμήματα σ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και στη διαλογή των ψήφων.

 Αρθρο 33
 1. Αν μετά τη δύση του ηλίου υπάρχουν εκλογείς έξω από το εκλογικό τμήμα ή ψηφοφορία συνεχίζεται έως ότου ασκήσουν και αυτοί το εκλογικό τους δικαίωμα, οπότε η εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας.

 2. Η Εκλογική Επιτροπή ανοίγει αμέσως τις ψηφοδόχους και προχωρεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Πρίν ανοιχτούν οι φάκελοι, αριθμούνται, για να διαπιστωθεί αν ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμόν των εκλογέων που ψήφισε στο αντίστοιχο τμήμα. Αν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος, αφαιρούνται στην τύχη οι φάκελοι που περισσεύουν, χωρίς να ανοιχθούν και να ληφθούν υπόψη.

 3. Κάθε ψηφοδέλτιο μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής. Μετά το τέλος της διαλογής τα μονογραφημένα ψηφοδέλτια φυλάσσονται από την Εκλογική Επιτροπή με ευθύνη της και έως ότου επικυρωθούν οι εκλογές.

 4. Αν μέσα σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια της ίδιας ομάδας, θεωρούνται όλα ώς μία ψήφος για την ομάδα στην οποία ανήκουν. Αν τα ψηφοδέλτια ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 5. Ψηφοδέλτιο που έχει διαγραφές ή εγγραφές είναι άκυρο.

 6. Αν σε ψηφοδέλτιο βρεθούν περισσότεροι από δέκα σταυροί προτιμήσεως, ισχύουν οι δέκα πρώτοι.

 Αρθρο 34
 1. Οι φάκελοι όλων των ψηφοδόχων συγκεντρώνονται χωριστά, αριθμούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας και καταχωρίζονται τα αποτελέσματα της αριθμήσεως στα πρακτικά της Εκλογικής Επιτροπής.

 2. Κατόπιν η Εκλογική Επιτροπή προβαίνει στην κατανομή των εδρών με τον ακόλουθο τρόπο: Διαιρεί τον ολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό 50, δηλαδή με τον αριθμό των μελών της Συνελεύσεως. Το πηλίκο, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κλάσματα, αποτελεί τον εκλογικό συντελεστή. Με τον εκλογικό συντελεστή διαιρείται το άθροισμα των ψήφων που έλαβε κάθε ομάδα, το πηλίκο δε της διαιρέσεως είναι ο αριθμός των εδρών που δικαιούνται να λάβει κάθε ομάδα.

 3. Μεμονωμένη υποψηφιότητα επιτυγχάνει άν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τον εκλογικό συντελεστή.

 4. Αν ο αριθμός των υποψηφίων ορισμένης ομάδας είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών που της αναλογούν σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή, θεωρούνται όλοι επιτυχόντες.
 Αν όμως ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος, θεωρούνται επιτυχόντες πρώτοι αυτοί που προτιμήθηκαν με σταυρό και ύστερα οι επόμενοι κατά σειρά προτεραιότητας αναγραφής στο ψηφοδέλτιο. Ολοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες με την ίδια σειρά. Αν οι υποψήφιοι ορισμένης ομάδας είναι λιγότεροι από τις έδρες που της αναλογούν, η ομάδα δικαιούται να λάβει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοί της.

 5. Μετά από κατανομή αυτή, οι κενές έδρες που μένουν παραχωρούνται στην ομάδα που είχε το μεγαλύτερο υπόλοιπο στη διαίρεση για την εξεύρεση του εκλογικού συντελεστή. Για να δικαιούται μία ομάδα να αντιπροσωπευθεί στην Κοινοτική Συνέλευση πρέπει να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τον εκλογικό συντελεστή.

 Αρθρο 35
 1. Τα πρακτικά των εκλογών συντάσσονται από την Εκλογική Επιτροπή και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο της Κοινότητος.

 2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γνωστοποιείται αμέσως με τοιχοκόλληση στις Συναγωγές και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα.

 Αρθρο 36
 Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εκλογών οι ομάδες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοινότητος ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος της διαλογής σχετικά με την ομάδα ή με ορισμένο υποψήφιό της. Οι ενστάσεις διαβιβάζονται αμέσως στην Εκδικαστική Επιτροπή μόλις συγκροτηθεί.

 Αρθρο 37
 1. Η Κοινοτική Συνέλευση στη πρώτη της συνεδρίαση, άν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, εκλέγει με κλήρο από τα μέλη της πενταμελή Εκδικαστική Επιτροπή. Η Εκδικαστική Επιτροπή συνεδριάζει, εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρό της και αποφαίνεται για τις ενστάσεις το βραδύτερο είκοσι (20) ημέρες μετά την εκλογή της.
 Η διαδικασία των συνεδριάσεων, η απαρτία κ.λπ. ρυθμίζονται ανάλογα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 2. Αν η Εκδικαστική Επιτροπή πεισθεί ότι έγιναν λάθη στην αρίθμηση των ψηφοδελτίων, στην καταχώρηση των σταυρών προτιμήσεως, στο χαρακτηρισμό ψηφοδελτίων ώς ακύρων ή όχι, στον υπολογισμό των εδρών μιας ομάδας ή στον καθορισμό των εκλεγομένων ή ότι έγινε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 30-36 του παρόντος, με αιτολογημένη απόφασή της διορθώνει τα αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής. Η Εκδικαστική Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα ν΄ αποφαίνεται
για το κύρος ή μη των εκλογών.

 3. Μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας η Κοινοτική Συνέλευση συγκροτείται με βάση τα αποτελέσματα που γνωστοποίησε η Εκδικαστική Επιτροπή.

 4. Σε κάθε εκλογέα επιτρέπεται ένσταση εναντίον του κύρους των εκλογών, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 Αρθρο 38
 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν μετά ένα μήνα από της δημοσιευσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 2. Καταργείται το Πρ. Διάταγμα της 9.2.1935 "Περί επικυρώσεως Κανονισμού Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών" (ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. 188/4.4.1935).
============================
 Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε να δημοσιεύσει το Προεδρικό αυτό Διάταγμα.

 Αθήναι, 4 Μαρτίου 1978

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου