Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΣΙΝΑ ΞΙΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ.....

Τι συζητούν οι Έλληνες τον τελευταίο καιρό;;;;
Τίποτα το καινούργιο!!! Ταξίδι στο ....1902


"Είναι δι ημάς απαραίτητον όπως οι πολέμιοι μη δίδωσι, όσον τούτο είναι δυνατόν, εδαφικά πλεονεκτήματα. Ο πόλεμος δέον να μεταφέρεται ούτω επί του οικονομικού εδάφους, ίνα τα Έθνη ίδωσι την ισχύ της υπεροχής μας και ίνα το τοιούτον θέση και τα δύο αντίπαλα μέρη εις την διάθεσιν των διεθνών πρακτόρων μας, οίτινες έχουσι μυρίους οφθαλμούς τους οποίους κανέν σύνορον δεν σταματά.
Τότε τα  διεθνή  μας δίκαια θα απαλοίψωσι  τα  εθνικά δίκαια, κατά την κυρίαν σημασίαν της λέξεως, και θα κυβερνήσωσι τους λαούς καθ’ τρόπον το αστικόν δίκαιον των Κρατών κανονίζει τας σχέσεις των υπηκόων των προς αλλήλους.
(Απόσπασμα από το 2ο Πρωτόκολλο Των Σοφών της Σιών, Α΄ έκδοση 1902)

Όταν δε δι’ όλων των αποκρύφων μέσων τα οποία διαθέτομεν, δυνάμει του Χρυσίου το οποίον είναι ολόκληρον εις χείρας μας, θα έχωμεν δημιουργήσει μιαν γενικήν Οικονομικήν κρίσιν, θ α εξαπολύσωμεν ανά τας οδούς ολόκληρα π λ ή θ η εργατών εις όλας ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης.
(Απόσπασμα από το 3ο Πρωτόκολλο Των Σοφών της Σιών, Α΄ έκδοση 1902)

Θα οικειοποιηθώμεν την φυσιογνωμίαν  όλων  των  κομμάτων, όλων  των τά σεων και θα τας διδάξωμεν εις τους ρήτοράς μας οίτινες θα ομιλώσι τόσον, ώστε όλος  ο  κόσμος  θα  απαυδήση  ακούων  αυτούς.
(Απόσπασμα από το 5ο Πρωτόκολλο Των Σοφών της Σιών, Α΄ έκδοση 1902)

Όταν όμως παιχθεί η κωμωδία ευρίσκονται ενώπιον παθητικού και μάλιστα παθητικού   βαρυτάτου. Δια να πληρωθούν οι τόκοι πρέπει να καταφύγωσιν εις  νέα  δάνεια, άτινα δεν απορροφούν αλλά μόνον αυξάνουν τα πρώτα χρέη. Όταν η πίστωσις εξαντληθή, πρέπει διά νέων δανείων να καλυφθεί ουχί το δάνειον, αλλά μόνον οι τόκοι των δανείων. Οι φόροι αυτού είναι παθητικοί, χρησιμοποιούμενοι προς κάλυψιν του παθητικού.
(Απόσπασμα από το 21ο Πρωτόκολλο Των Σοφών της Σιών, Α΄ έκδοση 1902)

Τα δάνεια ταύτα επεβάρυνον τα οικονομικά των Κρατών δια της πληρωμής τόκων, υπεδούλωσαν αυτά εις το κεφάλαιον.
(Απόσπασμα από το 20ο Πρωτόκολλο Των Σοφών της Σιών, Α΄ έκδοση 1902)

Αυτά και άλλα «χαρούμενα» συζητούσαν κάποιοι
Προσέξτε την χρονολογία .…1902
Περσινά ξινά σταφύλια

Και αφού τα πλήθη επέλεξαν την Σιωπή και την Αδράνεια, ταυτόχρονα επέλεξαν και την Συνενοχή.
Και απέμεινε σε ολίγους, γνωρίζοντας πως οι «Μύδροι θα περάσουν», να αρπάξουν την ευκαιρία να ανταμώσουν το Μεγαλείο.
Όχι με σκυθρωπά τα βλέμματα, αλλά με χαρά, καθώς έμαθαν ότι θα πολεμήσουν υπό «σκιά».

Και ποια ματιά θα αντιπαρατεθεί με την ΜΑΤΙΑ τους;;;;
Και ποια λόγια θα αμαυρώσουν τις ΠΡΑΞΕΙΣ τους;;;;
Ποιος μπορεί να ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙ το ΜΕΓΑΛΕΙΟ;;;;


Εδώ, στην ρωγμή του Χρόνου,
Συναντήσαμε την Ιστορία
Και δεν της γυρίσαμε την πλάτη


Χαίρε, ω Χαίρε Ελευθεριά!!!!!

DustOfRoad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου